Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Takvim

Dernek Tüzüğü

AMATÖR SUALTI AVCILARI DERNEĞi TÜZÜĞÜ

GENEL HÜKÜMLER

Amatör Sualtı Avcılar Derneği 2009 yılında İzmir’de kurulmuştur. Bu dernek Türkiye’de Amatör ve Sportif Amaçla Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile Su ürünleri Avcılığı yapanları bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.

Madde 1-DERNEĞİN ADI

Derneğin adı “AMATÖR SUALTI AVCILARI DERNEĞİ“dir.

Derneğin Merkezi İzmir’dir, Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2- DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

a.        Türkiye’de Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile  Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporunun gelişmesi, yaygınlaştırılması ve yasal, bilimsel ve Ahlaki kurallar çerçevesince yapılmasını desteklemek,

b.       Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile  Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporunun üç tarafı denizler ile çevrili olan ülkemizde hak ettiği önemi kazanması için çalışmalar yapmak bu amaçlarla çeşitli eğitim programları düzenlemek,

c.       Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile  Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporu ile ilgili dergi, kitap, yazı yayınlamak; sergiler, konferanslar, projeksiyon ve video gösterileri yapmak,

ç.       Yurtiçi ve yurt dışında benzer amaçlı kurumlar ile gerektiğinde kuruluş amacı çerçevesince ortak faaliyetler yürütmek,

d.       Yurdumuzda kanun, kararname, tüzük, sirkülerler ve tebliğ çerçevesinde Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile  Amatör Su Ürünleri Avcılığı yapan kişi veya kuruluşları bir araya getirmek,

e.       Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile  Amatör Su Ürünleri Avcılığı sporu ile ilgili günün şartlarına uygun kanuni düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak, bu konuda kamuoyunun doğru bilgiler ile donatılmasını sağlamak,

f.       Denizlerimizde ve Türkiye Karasularında yasadışı yollarla avlanarak ekolojik sisteme zarar veren gerçek ve tüzel kişilere karşı yasal yollardan mücadele etmek,

g.       Su ürünleri ile bunların yaşam ortamlarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyette katkıda bulunmak, bu yönde faaliyet gösteren bakanlıklar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, av ve su ürünleri ile ilgili kurum, dernek ve kuruluşlar arasında birlik oluşturma yönünde çalışmak, bu konularda gerekli tüm teşvik ve düzenlemelerin oluşmasının teminine çalışmak,

ğ.       İlgili bakanlık tarafından verilen Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile  Amatör Su Ürünleri Avcılığı izin belgelerinin alınması için, gerekli görülebilecek eğitim ve hizmetlerin bakanlık tarafından uygun görülmesi durumunda dernek bünyesinde verilmesi için gerekli girişimleri yapmak ve izin alınması durumunda bu eğitimleri vermek için gerekli faaliyetleri yapmak,

h.       Türkiye’nin su ve su ürünleri potansiyelinin ülke içindeki ekonomik değerlerini kamuoyuna anlatmak, bu değerleri yaratabilmenin birinci koşulunun eğitim olduğunu vurgulamak,

ı.        Su ürünlerinin, yaşama ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ile planlı, düzenli ve kontrollü avcılığın özendirilmesine desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

i.        Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiğinde üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini sağlamak veya buna ilişkin faaliyetlere katkıda bulunmak ve desteklemek,

j.       Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak ve fon yaratmak maksadıyla, ilgili kanunlar çerçevesinde, her türlü basılı matbuat, tekstil ürünü, teknik malzeme, plaket, kokart, rozet, diploma, sertifika, film, dia, video kaset, ses kaseti ve benzeri malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, temin etmek, dağıtım ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunmak, Sponsor temin etmek,

k.       Su ürünlerinin ve içinde yaşadığı ortamın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve Amatörce avcılık için, çalışan kişi ve kurumlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde maddi kaynak sağlamak üzere tesisler kurmak, işletmek, işlettirmek,

l.        Yetkili makamların izni ile su ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla ve derneğin amacına benzer faaliyetlerde bulunan yabancı derneklerle işbirliği yapmak, yardımlaşmak,

m.      İlgili kanun ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sportif zıpkın avcılığı ve avcı turistler için sportif balıkçılık organizasyonları yapmak,

n.       Yeni çıkacak su ürünleri kanunu, yönetmeliği, sirküleri, tebliği ve ilgili diğer yasalarda Zıpkın/Sualtı Tüfeği ile  balık avcılığının modern ve uluslararası ölçülere göre düzenlenebilmesi için, derneğin her türlü toplantıya temsilci ile katılımının sağlanabilmesi için çaba harcamak,

o.       Yasalar çerçevesinde kalmak kaydıyla avlanan tüm Amatör Sualtı Avcıların ya da doğa severlerin karşılaştığı hukuki problemlerin çözülmesi için birlik ve dernek avukatlarını görevlendirmek, avukat tutmak ve gerektiğinde bilirkişilik yapmak,

ö.       Kendi iştigal konusu ve amaçlarıyla ilgili kuruluşların yurtiçi ve yurtdışındaki çalışma ve seminerlerine katılmak, temsilci alış verişinde bulunmak, gerekirse temsilcilik açmak,

p.       Su ürünlerinin ve doğanın korunması, kontrol altına alınması çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmaları organize etmek, ülke içindeki üniversitelerin konu ile ilgili kürsüleri ile temasa geçerek, müşterek çalışma yapılabilmesini sağlamak, ortaklaşa çalışmalar yürütmek, projeler oluşturmak, bu çalışmaların sonucu olarak bülten ve raporlar yayınlamak,

r.       Harita Genel Müdürlüğü ile kanunlar çerçevesinde bilgi alışverişine girerek, avcılıkla uğraşan tüm kişi ve kuruluşlardan bilgi edinmek sureti ile ülke düzeyinde bir av ve avlak haritası hazırlamak, bunları basmak, dağıtımını yapmak ve satmak.

s.       Üyelerini yasal düzenlemelerle ilgili eğitim vermek.

Madde 3-DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin ilk kurucuları hepsi T.C. uyruklu aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir.


Madde 4-ÜYELİK ŞARTLARI

a.       Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Başvuru, yazılı olup, dernekçe hazırlanmış (Üyelik giriş bildirgesini) doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

b.       Dernekler kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şartı aranır.

c.       Derneğe yardım amacıyla, bir defada dernek kurucu üyelerinin belirleyeceği tutarı dernek banka hesabına yatıranlar ile, 10 yıl süre ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği yapanlara dernekçe düzenlenmiş ONUR BELGESİ verilir ve Onursal üye olarak adlandırılırlar.

d.       Ayrıca derneğe hizmeti geçenlere yönetim kurulunca fahri üyelik payesi verilebilir.

Madde 5- ÜYELİK TİPLERİ

Derneğin iki tür üyesi vardır.

a.  Asli Üye

b.  Fahri Üye

Şahsiyetinden, Derneğe sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan kişilere Fahri Üyelik verilebilir. Fahri Üyeler ödentilerden bağışık kılınabileceği gibi bu konuda yetkili kurul Yönetim Kuruludur.

5.A Asli Üyelik Koşulları Ve Sınırlama

Derneğe asli üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

● Dernek kurmak ve derneklere üye olmak hakkına sahip bulunmak,

● Yönetim Kurulunca asli üyeliğine karar verilmiş olmak,

5.B Asli Üyeliğe Kabul İşlemi

Derneğe asli üye olmak isteyenlerin başvuruları Yönetim Kurulunca kabul edilir. Asli üye olmak üzere başvuran kişiler ;

1.                 Basılı başvuru dilekçesini doldurmak

2.                 Doğruluğunu imzası ile belirtmek

3.                 Kaydı açık, iki asli üye tarafından başvurusu desteklenmiş olmak,

4.                 Yeteri kadar fotoğraf vermek zorundadırlar.

● Yönetim Kurulunca, başvuran kişinin başvurusu 7 gün boyunca ilanen duyurulur,

● Asli üyeler, aday hakkındaki itirazlarını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler,

● Yönetim Kurulunun asli üyeliğe kabul karar ve işlemi başvuran kişinin giriş ödentisi ile yıllık ödentinin tümünü ödemesi halinde tamamlanır,

●Üyeliğe giriş aidatı hakkından feragat Yönetim Kurulu inisiyatifindedir.

Madde 6-ÜYELERİN HAKLARI

6.A İstifa

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

6.B Oy Hakkı

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asli üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

6.C Aidat

Üyelik aidatları genel kurulda belirlenir, genel kurula katılamayan üyelere yazılı olarak bildirilir.

Madde 7-DERNEKTEN ÇIKARILMA

a. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler ve ilgili kanunlarca kısıtlı sayılarak kendilerine vasi tayin edilenler; derneğin amaçlarıyla bağdaşmayan hareket ve davranışları yönetim ve denetleme kurulu tarafından tespit edilenler yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

b. Yüklendiği aidatı dernekçe belirlenen dönemler içinde ve mücbir sebep olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir hatırlatma yapılır. Yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin, üyeliğine yönetim kurul kararı ile son verilir.

c. Üyelikten çıkarılan üyenin kaydı; üye kayıt defterinden kaydı silinir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar, dernek malları üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.

Madde 8-DERNEĞİN ORGANLARI

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

a. Genel Kurul

a.1) Genel Kurul, dernek asil üyelerinden teşekkül eden en yetkili kuruldur. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim      kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan        ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk     miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

a.2) Genel Kurul iki yılda bir kez OCAK ayı içinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır.

Ancak yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş-15- gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi basın, yayın organları veya İnternette tüm üyelerine ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı basın, yayın organları veya İnternette ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

a.3) Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler müzakere edilir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

a.4) Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıya yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

a.5) Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasında imza ederek toplantı yerine girerler. Kongre dernek başkanı tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve iki katip seçilerek “Kongre Divanı” teşkil edilir. Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

a.6) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, TC Kimlik numaraları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, iletişim bilgileri ve ikametgah adresleri bir yazı ile valiliğe bildirilmesi zorunludur.

b. Yönetim Kurulu

b.1) Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkisini devredebilir.

  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

b.2) Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazeret olmaksızın üstüste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sıra ile çağrılır.

b.3) Yönetim Kurulu üyelerine hizmetleri karşılığında huzur hakkı verilir ya da genel kurulca belirlenecek limitlere kadar dernek giderlerinden muaf tutulurlar.

c.Denetleme Kurulu ve İç Denetim

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden kurulur. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 9-GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

         Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Madde 10-DERNEĞİN GELİRLERİ

a) Üye aidatları, Üyelerden giriş ödentisi olarak  25 TL, aylık olarak ta 2,5 TL aidat alınır. Kurucu üyeler giriş ödentisi olarak bir defaya mahsus 25 TL yerine 50 TL ödeyeceklerdir.  Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
b) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
ç) Bağış makbuzu karşılığında üyelerine verdiği ürün ve hizmetler

d) Eğitim gelirleri

e) Yarışma gelirleri

f) Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

g) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

h) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

ı) Diğer gelirler,

Madde 11-TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

a)          Üye Kayıt Defteri,

b)          Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri,

c)          Yönetim Kurulu Karar Defteri,

d)          Gelir ve Gider Defteri,

e)          Demirbaş Defteri,

f)            Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

g)          Kesin Hesap ve Bilanço Defteri.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Madde 12-GELİR GİDER VE USUL

Dernek gelirleri belgesi ile toplanır. Bu defterler ve belgelerin 5 yıl süre ile saklanması mecburidir. Alındı belgesi, resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde usulüne uygun olarak dernekçe bastırılıp, yerin en büyük mülki amirine onaylattırıldıktan sonra kullanılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, dernek Yönetim Kurulu bir arada belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye sayman yetkilidir veya yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şartı ile hesaptan para çekilebilir. Dernek saymanına verilecek avansın tavanına yönetim kurulu karar verir. Ancak bir oturumda bu avansın mahsubu yapılır.

Madde 13-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

       Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 14-DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Amatör Sualtı Avcıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 15-HÜKÜM EKSİKLİĞİ

       Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 16- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

GEÇİCİ MADDE 1-

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

       Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :      Görev Unvanı              :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx        yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Bu tüzük 15 (Onbeş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Fotoğraf AlbümüZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret197916