Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Takvim

Mevzuat Değerlendirme


Amatör Sualtı Avcılığı ile ilgili Diğer kanun ve yönetmelikler

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

Kanun Numarası: 2863
Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18113

Madde 35
Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu bölgelerde, sportif amaçlı (SCUBA)dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIYI KANUNU

Kanun Numarası: 3621
Kabul Tarihi: 04/04/1990
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARASULARI KANUNU

Kanun Numarası: 2674
Kabul Tarihi: 20/05/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17708

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

LİMANLAR KANUNU

Kanun Numarası: 618
Kabul Tarihi: 14/04/1341
Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1341
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 95

Madde 6 – Liman reisliğinden izin alınmadıkça kara sularında dalgıç ameliyatı yapılamaz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇEVRE KANUNU

Kanun Numarası: 2872
Kabul Tarihi: 09/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

ÇEVRENİN KORUNMASI :
Madde 9 (f) Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.

İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR:
Madde 20
Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 4922
Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1946
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/06/1946
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6333

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU

Kanun Numarası: 3894
Kabul Tarihi: 10/07/1940
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1940
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4564

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU

Kanun Numarası: 2565
Kabul Tarihi: 18/12/1981
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1981
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17552

BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

Madde 10 – Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri;
a) Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
b) Denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında, En az yüz metre, en çok bir deniz milli uzaklıktan geçirilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur. Bu mesafeler savunma ihtiyacı veya bölgenın özelliklerinin zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir.
Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları mümkün olan ölçüde uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere ilanen duyurulur ve deniz haritalarına işlenir. Bu işlem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca yapılır.

BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:
Madde 11 – Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) 7 nci maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanırlar.
b) Türk ve yabancı deniz araçları ancak fena hava şartları veya teknik arızalar nedeniyle ve havanın denize açılmaya imkan vermesine veya arızanın giderilmesine kadar birinci derece deniz askeri yasak bölgelerine ve bu bölgelerdeki körfez, koy, liman gibi yerlere uluslararası işaretleri göstererek sığınabilirler. Bu şekilde sığınan deniz araçlarının sorumluları, yetkili komutanlığa veya mahalli mülki idare amirliğine durumu nedenleriyle birlikte derhal bildirmek zorundadırlar.
Birinci derece deniz askeri yasak bölgesine sığınan deniz araçlarının burada kalmasına izin verilmediği takdirde, yetkili komutanlık mahalli mülki idare amiri ile işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün olan en kısa süre içinde bu yeri terketmesine, savunma tesislerine ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü hareketleri önlemeye yarayan bütün tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en yakın müsait barınma yerine çektirmeye yetkilidir.
Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurullarına göre tazmin ettirilir.

İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:

İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

Madde 12 – İkinci derece deniz askeri yasak bölgeleri:
a) İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
b) Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırlarından itibaren deniz üzerinden her yönde,
İki deniz miline kadar uzaklıktaki seçilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur.
c) Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine göre birinci derece deniz askeri yasak bölgesi olabilecek yerlerde birinci derece deniz askeri yasak bölgesi kurulması zorunlu görülmediği takdirde yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre bu bölgelerde ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir.
d) Yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer yerlerde de ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir. Bu bent hükümlerine göre tesis edilen ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırları en az bir en fazla iki deniz mili olarak tespit olunur.
Madde 13 – İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşagıdaki esaslar uygulanır.
a) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin avlanması, deniz dibindeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbestir. Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkili komutanlıkça mani olunabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM: CEZA HÜKÜMLERİ

Madde 25 – Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinde:
a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere altı aydan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya ka dar adli para cezası verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 32 – Genelkurmay Başkanlığı; mal ve can güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görülen atış alanları ile tatbikat bölgelerine, atış ve tatbikatın devam ettiği belirli süreler için kara, deniz ve hava askeri güvenlik bölgesi olarak ilan etmeye yetkilidir. Bu suretle ilan edilecek askeri güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı, devam süresi ve bitimi; ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU

Kanun Numarası: 2692
Kabul Tarihi: 09/07/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17753

3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri, Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

7. 22/03/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,

12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere,

14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara, Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997
Resmi Gazete Sayısı: 23098

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995
Resmi Gazete Sayısı: 22223

Özel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülükler

Madde 17-Koordinatları Kültür Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilen bölgelerde, sünger hariç, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
Tüp, nargile, maske ile dalış yapılarak, şnorkel su altı tüfekleri ve zıpkın kullanılarak, su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sportif Avcılık

Sportif Avcılığın Esasları

Madde 6- (Başlığıyka birlikte değişik:RG-18/10/2001-24557)
Denizlerde ve içsularda yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenerek, tebliğ(1) şeklinde Resmi Gazete’de ilan edilir.
Kiralanan istihsal sahalarında yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir.
Deniz ve içsularda avcılıkla ilgili her türlü sportif faaliyetler Bakanlığın iznine tabidir.
Her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması kaydıyla ışık ile balık avcılığında, aydınlatma ancak su üstünde yapılır.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/21) için ilgili Mevzuat sayfasına bakınız.


Yorumlar - Yorum Yaz
Fotoğraf AlbümüZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret195281