Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Takvim

5/2 Amatör Tebliğ

 

5/2 TEBLİĞİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/21)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

c) Amatör balıkçılık: Rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,

d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

e) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

f) Balık boyu (Toplam boy): Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu;  çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu,

g) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,

ğ) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

h) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

ı) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini,

i) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

j) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

k) Orman içi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

l) Rekreasyonel balıkçılık: İnsanların dinlenme, eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak katılabilecekleri şekilde lagünlerde, nehirlerde, baraj gölü, göl ve düzenlenmiş bir alanda yürütülen istihsal faaliyetini,

m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,

o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünleri,

ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Bırakma oltası: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,

d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu zamanda yaralayan av aracını,

f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri,

g) Düzen (Çökertme): Farklı göz seçenekleri bulunan, balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan, misina veya ip gibi materyalden yapılmış, bir sopa ucuna bağlanarak suya batırmak suretiyle kullanılan içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

ğ) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

h) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,

ı) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

i) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

j) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

k) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,

l) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

m) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

n) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

o) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

ö) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

p) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

r) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

s) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.),

ş) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

t) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir. Ancak Bakanlık gerek duyulması halinde amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre Amatör Balıkçı Belgesi alma zorunluluğu getirebilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1) 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm İznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,

b)  Herhangi bir izin veya belge almaksızın;

1)  Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Düzenlemeler

Avlanması yasak olan türler

MADDE 6 – (1) Çizelge 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır.

 

Çizelge 1- Avlanması tamamen yasak olan türler

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Deniz alası

Salmo trutta labrax

Kırmızı yıldız

Asterina pancerii

Büyük camgöz

(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus

Kırmızı mercan

Corallium rubrum

Siyah mercan

Savalia savaglia

Güneşlenen
köpek balığı

Cetorhinus maximus

Deniz atı

Hippocampus hippocampus

Köpek balığı

Galeorhinus galeus

Minare

Cerithium vulgatum

Dikburun köpek balığı

Lamna nasus

Şeytan minaresi

Gourmya yulgata

Deniz kulağı

Haliotis tuberculata lamellosa

Mahmuzlu camgöz

Squalus acanthias

Pina

Pinna nobilis

Deniz kaplumbağaları

Caretta caretta

Mühreler

Lamellaridae

Chelonia mydas

Maya

Maja squinado

Dermochelys coriacea

Akdeniz foku

Monachus monachus

Trionyx triunguis

Yunus ve Balinalar

Cetacea

Mersin balıkları

Acipenser spp.

Orfoz

Epinephelus marginatus

Mersin morinası

Huso huso

Yağlı balık

Garra rufa

Alakır alası

Salmo kottelati

Yağ balığı

Pseudophoxinus sp.

Deniz çayırları

Posidonia oceanica

Ticari deniz

süngerleri

Spongia officinalis

Zostera noltei

Spongia agaricina

 

Hippospongia communis

 

Yemlik balıklar

MADDE 7 – (1) Çizelge 2’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

Çizelge 2- Yemlik balıklar

Türkçe Adı

Latince adı

Türkçe Adı

Latince adı

Çaça

Sprattus sprattus

Tatlısu kaya balığı

Proterorhinus marmoratus

Horozbina

Blennius sp.

Tirsi

Alosa fallax nilotica

İnci balığı

Alburnus alburnus

Sardalya

Sardinella aurita

İstavrit

Trachurus sp.

Sardina pilcardus

İzmarit

Maena smaris

Tatlısu kolyozu

Chalcalburnus mossulensis

Gümüş

Atherina boyeri

Alburnus mossulensis

(2) İçsularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır.

(3) Bir amatör balıkçı livar ya da yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurabilir. İçsularda livar ya da yem kovası içerisinde canlı olarak yemlik balık bulunduramaz.

(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

(7) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.

 

Genel hususlar

MADDE 8 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden, karada kurulu tesislere ise 200 metre daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, mavzer, av tüfeği ve  benzeri her türlü silah, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(8) Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaktır. Ancak, can ve mal güvenliği açısından 50 wattı geçmemek koşuluyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı kullanılan ışık bu kapsamda değerlendirilmez.

(9) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir.

(10) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir.

(11) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca onuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir.

(12) Bu Tebliğde kişi başı kullanılabilecek av aracı sayısı belirtilenlerin dışında kullanımı serbest diğer av araçlarında kişi başı bir adetten fazla av aracı kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 9 – (1) Çizelge 3’te yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

Çizelge 3 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Gökkuşağı alabalığı

Oncornhychus mykiss

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.

Turna

Esox lucius

Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 10 – (1) Çizelge 4’te yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.

 

Çizelge 4 - İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Güneş levreği

Lepomis gibbosus

Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.

Tilapya azmanı

Tilapia sp.

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Havuz balıkları

Carassius sp.

Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.

Gambusia

Gambusia holbrooki

Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.

Çizgili sazan (Çakıl balığı)

Pseudorasbora parva

Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir

Gümüş

Atherina

boyeri

Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

 

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 11 – (1) Çizelge 5’te avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır.

 

Çizelge 5 - İçsu balıkları

Türler

Latince adı

Boy Limiti
(en az)

Alıkonulabilir Miktar

(en fazla)

Doğal alabalık

(Bütün türler)

25 cm.

3 adet

Gökkuşağı alabalığı

Oncorhynchus mykiss

Yok

10 adet

Sazan

Cyprinus carpio

40 cm.

5 adet

Kadife

Tinca tinca

26 cm.

10 adet

Sudak

Sander lucioperca

26 cm

10 adet

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

18 cm.

kg

Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20 cm.

kg

Siraz

Capoeta tinca

20 cm.

kg

Turna

Esox lucius

40 cm.

5 adet

Yayın

Silurus glanis

90 cm.

1 adet

Karabalık

Capoeta trutta

22 cm.

10 adet

Fırat turnası

Luciobarbus esocinus

50 cm.

1 adet

Maya

Luciobarbus xanthopterus

50 cm.

1 adet

Şabut

Arabibarbus grypus

45 cm.

1 adet

Yılan balığı

Anguilla anguilla

50 cm.

3 adet

Diğer türler

----

Yok

kg

(2) Çizelge 5’te boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

(7) Çizelge 6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1).

 

Çizelge 6 – Zaman yasakları

Türler

Bölgeler/İller

Yasak Dönem

Sazan

Kadife

Siraz

Yayın

Tatlısu kefali

(akarsular hariç)

Diğer türler

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla,  Osmaniye

1 Mart

31 Mayıs

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak

15 Mart

15 Haziran

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat

1 Nisan

30 Haziran

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van

15 Mayıs

15 Ağustos

Doğal alabalık (Bütün türler)

Tüm Bölgeler

1 Ekim-28 Şubat

Gökkuşağı alabalığı

Orman içi sular hariç

Yok

Sudak

Tüm Bölgeler

15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu levreği

Tüm Bölgeler

15 Mart - 30 Nisan

Turna

Tüm Bölgeler

15 Aralık-31 Mart

Tatlısu kefali

Akarsular (Orman içi akarsular hariç)

Yok

Yılan balığı

Tüm Bölgeler

1 Aralık- 1 Mart

 

 

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 12 – (1) Ek-4 ve Ek-5’te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

 

İçsularda amatör avcılık

MADDE 13 – (1) Ek-4’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile Ek-5’te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çökertme)  gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

(11) Balık asansörü, balık geçidi ve balık göç yapılarında su ürünleri avcılığı yasaktır.

(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:

a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarından görüş alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başı en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

 

Orman içi sularda amatör avcılık

MADDE 14 – (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu Tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak;

a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.

b) Tatlısu kefali avcılığında, Çizelge 6’da orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 15 – (1) Çizelge 7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.

 

Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler

Türler

Latince  adı

Boy/ağırlık limiti

(en az)

Alıkonulabilir Miktar

(en fazla)

Zaman

Yasağı

Ahtapot

Octopus vulgaris

750 gr

1 adet

15 Nisan - 31 Ekim

Akya

Lichia amia

40 cm

1 adet

15 Nisan-15 Mayıs

Barbunya

Mullus barbatus

13 cm

Kg

-

Çipura

Sparus aurata

20 cm

Kg

-

Deniz böceği

Palinurus vulgaris

25 cm

1 adet

-

Eşkina

Sciana umbra

35cm

3 adet

-

İstavrit

Trachurus trachurus

13 cm

Kg

-

İstakoz

Homarus gammarus

25 cm

1 adet

-

Kalkan

Scopthalmus sp.

45 cm

1 adet

15 Nisan-15 Haziran

Karagöz

Diplodus vulgaris

18 cm

Kg

-

Kefal

Mugil sp.

20 cm

Kg

-

Kılıç

Xiphias gladius

125 cm

1 adet

15 Şubat-15 Mart

1 Ekim-30 Kasım

Kırma(Kırmızı) mercan

Pagellus erythrinus

15 cm

Kg

-

Kolyoz

Scomber japonicus

18 cm

Kg

-

Lagos

Epinephelus aeneus

50 cm

1 adet

1 Haziran-31 Ağustos

Lambuka

Coryphaena hippurus

50 cm

1 adet

1 Ocak - 14 Ağustos

Levrek

Dicentrarchus labrax

25 cm

Kg

-

Lüfer

Pomatomus saltatrix

18 cm

Kg

-

Mavi yüzgeçli ton   (orkinos)*

Thunnus thynnus

115 cm

1 adet

15 Ekim – 15 Haziran

Mavi yengeç

Callinectes sapidus

13 cm

Kg

-

Mezgit

Merlangius merlangus

13 cm

Kg

-

Palamut

Sarda sarda

25 cm

Kg

1 Nisan – 14 Ağustos

Pisi

Pleuronectes limanda

20 cm

Kg

-

Sargos

Diplodus sargos

21 cm

Kg

-

Sarıkuyruk

Seriola dumerili

30 cm

1 adet

15 Nisan-15 Mayıs

Sinagrit

Dentex dentex

35 cm

Kg

-

Tekir

Mullus surmuletus

11 cm

Kg

-

Uskumru

Scomber scombrus

20 cm

Kg

-

Yazılı orkinos

Euthynnus alletteratus

45 cm

2 adet

-

Diğer türler

-----

Yok

Kg

-

* Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (e-BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web sayfasında yer alır (www.tarimorman.gov.tr/BSGM).

(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

 

Denizlerde amatör avcılık

MADDE 16 – (1) Çizelge-7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde amatör avcılık çırpma/çarpma, bırakma olta, parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı çaparide 10, olta takımında ise 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

c) Sualtı tüfeği veya zıpkın ile dalarak avcılık yapacakların bulundukları yeri gösterir şamandıra kullanması zorunludur.

(5) 1 Nisan - 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

 

Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 17 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200' N - 33° 05.466' E) ile Gökçevlik (36° 06.500' N - 33° 06.633' E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-2),

b) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599' N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), ( 36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3),

c) Antalya İli, Kumluca İlçesinde; Üç Adaları içine alan (36° 12' 14.51'' N - 30° 24' 20.53'' E), (36° 12' 7.94'' N - 30° 23' 41.17'' E), (36° 9' 57.82'' N - 30° 24' 17.18'' E), (36° 9' 59.44'' N - 30° 24' 45.42'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda olta ile yapılan avcılık hariç  (Harita-4),

ç) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-5);

1 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09' 33''  N - 29° 46' 40'' E) ve (36° 09' 19'' N - 29° 46' 36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-1),

2) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-5-2),

3) Beşadalar mevkiinde; (36° 10' 03'' N - 29° 37' 31'' E), (36° 09' 10'' N - 29° 36' 50'' E), (36° 08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09' 05'' N - 29° 38' 08'' E), (36° 09' 25'' N - 29° 38' 29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-3),

4) (Değişik:RG-24/3/2021-31433) İnceburun mevkii (36° 11.562' N - 29° 38.954' E) ile (36° 10.991' N - 29° 38.527' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-4),

5) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11' 15'' N - 29° 36' 17'' E), (36° 11' 12'' N - 29° 36' 40'' E), (36° 11' 49'' N - 29° 37' 01'' E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-5-5),

d) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgölde (Harita-6),

e)  Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824' N - 29° 05.896' E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517' N - 29° 06.075' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-7),

f) Muğla İli, Köyceğiz Dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47.945' N - 28° 35.671' E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46.320' N - 28° 37.070' E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Değişik ibare:RG-24/3/2021-31433) 1 Kasım - 30 Nisan tarihleri arasında (Harita-8),

g) Muğla İli Hisarönü Körfezinde (Harita-9);

1) (36° 46.087' N - 28° 06.104' E), (36° 46.243' N - 28° 06.753' E), (36° 46.507' N - 28° 06.789' E), (36° 46.450' N - 28° 07.361' E ), (36° 45.072' N - 28° 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),

2) (36° 46.361' N - 28° 02.223'  E) ile (36° 46.366' N - 28° 02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-2),

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36° 44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-3),

4) Kargı Koyunda, (36° 42.114' N - 27° 41.155' E) ile (36° 41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-9-4),

5) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Selimiye Koyunda (36° 42.773' N - 28° 5.318' E) ile ( 36° 42.707' N - 28° 6.281' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-5),

6) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Hisarönü Körfezinde (36° 47.045' N - 28° 4.922' E) ile (36° 47.667' N - 28° 5.398' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-6),

7) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Hisarönü Körfezinde (36° 48.205' N - 28° 6.446' E) ile (36° 47.47' N-28° 7.658' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-7),

ğ) Muğla İli Gökova Körfezinde (Harita-10);

1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815' E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-2),

3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943' N - 28° 13.242' E) ile (37° 00.153' N - 28° 14.761' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-3),

4) Akyakada;  (37° 03.041' N - 28° 18.600' E) ile (37° 01.461' N - 28° 18.598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-4),

5) Akbük Limanında; (37° 01.43' N - 28° 06.863' E) ile (37° 02.108' N - 28° 06.915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-5),

h) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 26° 54.445' E), (38° 49.705' N -  26° 54.767' E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-11),

ı) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N - 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N - 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda  (Harita-12),

i) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N -  26° 40.371' E), (39° 33.224' N -  26° 41.533' E), (39° 33.488' N -  26° 42.310' E), (39° 33.358' N -  26° 42.359' E), (39° 33.024' N -  26° 41.581' E), (39° 33.103' N -  26° 40.312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-13),

j) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186' N - 25° 54.230' E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432' N - 25° 56.112' E) arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-14),

k) Yalova İli, İDO İskelesinin Önü, (40° 39' 42.41'' N - 29°16' 43.24''E),(40° 39' 46.16''N-29° 16' 43.93'' E), (40° 39' 45.69'' N - 29° 16' 49.46'' E), (40° 39' 36.87'' N - 29° 16' 47.06'' E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-15),

l) Samsun İlinde, Bilgin Samsun Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin bulunduğu  (41° 9' 24.81" N - 37° 9' 5.85" E), (41° 9' 24.53" N - 37° 9' 41.43" E), (41° 8' 52.42" N - 37° 9' 41.05" E), (41° 8' 53.97" N - 37° 9' 5.23" E)  koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-16),

m) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Yalova İli Altınova İlçesi ile Kocaeli İli Gebze İlçesi arasında bulunan Osmangazi Köprüsü’nün 500 m. sağında ve solunda kalan (40° 44' 12.7'' N - 29° 30' 59.22''E), (40° 46' 8.11'' N - 29° 31' 22.69'' E), (40° 46' 11.03'' N - 29° 30' 46.15'' E) (40° 43' 55.02'' N - 29° 30' 30.06'' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-17),

n) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104' N - 38° 3.332' E), (40° 58.559' N - 38° 3.344' E), (40° 58.566' N - 38° 4.436' E), (40° 58.103' N - 38° 7.139' E), (40° 57.435' N - 38° 7.136' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-18),

o) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Samsun İli Tekkeköy İlçesi (41° 14' 44.43'' N - 36° 25' 36.49'' E), (41° 15' 24.85'' N - 36° 25' 38.03'' E), (41° 15' 25.78'' N - 36° 27' 40.08'' E), (41° 14' 44.32'' N - 36° 27' 43.33'' E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-19),

ö) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Muğla İli Bozburun koyunda (36° 40.489' N - 28° 2.419' E), (36° 40.068' N - 28° 3.948' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-20),

p) (Ek:RG-24/3/2021-31433) Muğla İli Söğüt koyunda, (36° 38.926' N - 28° 4.131' E), (36° 39.064' N - 28° 5.254' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-21),

su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(2) Akdeniz fokunun yaşadığı sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır.

(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla; Karadeniz'de yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin harita ve koordinat listesi 9/12/2018 tarihli ve 435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Ege Denizi’nde yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin 1/4/2020 tarihli ve 2339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenerek belirlenen, ayrıca, 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair Kararda koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 18 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

 

İdari yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığının belirlenmesinde;

a) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında alıkonulabilir miktara izin verilen ürün miktarından 3 kat veya daha fazla ürün,

b) Avlanması tamamen yasaklanmış türlerden, tür veya sayı bazında birden fazla ürün,

c) Zaman yasağında olan türlerden, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında izin verilen miktardan 2 kat veya daha fazla ürün,

ç) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılmasına izin verilen av aracı sayısından (iğne sayısı hariç) 2 kat veya daha fazla av aracı,

d) Yemlik uzatma ağı hariç her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlar ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanımına izin verilen diğer av araçları,

e) Amatör avcılıkta kullanımı yasaklanmış birden fazla av aracı,

f) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektroşok ve benzerlerinin kullanıldığı,

tespit edilen kabahatler, ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunda söz konusu kabahatlere ilişkin öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Aykırılığın niteliğinin ticari olarak değerlendirilmesinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlardan bir tanesinin gerçekleşmesi yeterlidir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlarda belirtilen limitlere kadar olan aykırılıklar; söz konusu fıkranın (d) ve (f) bentleri hariç olmak üzere, amatör amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve (Değişik ibare:RG-24/3/2021-31433) 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak getirilen hükümlere aykırı hareket edenler için öngörülen yaptırımlar uygulanır.

 

Yasak kararları

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 21 – (1) 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin  Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi : 22/08/2020 Sayısı: 31221

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi:24/03/2021 Sayısı: 31433

 

HARİTALAR

Tebliğ içerisinde atıf yapılan haritalardan; alt numaralı olanlar, ana numarayı taşıyan Harita içinde yer almaktadır.

(Değişik:RG-24/3/2021-31433)

(Ek:RG-24/3/2021-31433)

(Ek:RG-24/3/2021-31433)

(Ek:RG-24/3/2021-31433)

(Ek:RG-24/3/2021-31433)

(Ek:RG-24/3/2021-31433)

 

EK - 1

AMATÖR BALIKÇI BELGESİ

EK-2

MİSAFİR AMATÖR BALIKÇI BELGESİ

AVLANMA FİŞİ

EK - 4

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

ADANA

Akyatan, Tuzla gölleri.

Hakkıbeyli Göleti

ADIYAMAN

Gölbaşı

Azaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri.

Kahta

Dot, Mülk göletleri

AFYONKARAHİSAR

Sinanpaşa

Karakuyu Sazlıkları (Doğa Koruma)

AĞRI

 

Balık Gölü

ANKARA

Beypazarı

Dikenlidere

Çubuk

Karagöl Göleti

Haymana

İkizce Göleti

Çamlıdere

Çamkoru Göleti

Güdül

Sorgun Göleti, Süvari Çayı

Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar (Peçenek) Barajı

ANTALYA

Gazipaşa

Bıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları

Elmalı

Avlan Gölü

Alanya

Üzümdere

ARTVİN

Merkez

Hatila Deresi

Şavşat

Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl

Borçka

Karagöl

ARDAHAN

Posof

Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü. Derindere, Vahla, Alabalık dereleri

Hanak

Kasrit Deresi. Çengelek Suyu

Merkez

Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torordere)

BARTIN

Merkez

Çobanoğlu Göleti

Ulus

Derbentdere (Yemişen Çayı)

BAYBURT

Merkez

Kopuz ve Yoncalı (Orsor) Dereleri

BİLECİK

Merkez

Selöz Göleti

BİTLİS

 

Nemrut Gölü

BOLU

Mengen

Hızardere

Yedigöller

Ayıkaya, Etlen Dereleri, Çalderesi ve kolları

Göynük

Sünnet Gölü

Çatak Göleti

Merkez

İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl

Seben

Taşlıyayla Göleti

BURSA

Merkez

Ericek, Deliçay, Cerrahdere, Elmalı Köyü dereleri

Osmangazi

Aras Dere

BURDUR

Yeşilova

Salda Gölü

ÇANAKKALE

Bayramiç

Handeresi

Karamenderes ve Kocabaş çayları

ÇANKIRI

Çerkeş

Ağılı, Beşir dereleri ve kolları

Horhor Deresi

ÇORUM

 

Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri

DENİZLİ

 

Adıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi

DÜZCE

Akçakoca

Karadere, Deredibi dereleri

Yığılca

Sarıdere, Işıyan dereleri

Gölkaya

Hızar,  Tez, Yılankaya, Ilıca, Metik dereleri

ERZİNCAN

Çayırlı

Kayınlık Dere

Merkez

Erzincan Barajı (Göyne)

Kalecik Köyü Deresi

Kemah

Dereköy, Hakbilir, Gökkaya Köyü çayları

İliç

Çaltı, Karabudak Çayı

Tercan

Yayla, Konarlıdereleri, Kırdım Dere, Parbi Deresi

Refahiye

Çimensuyu,Karanlıkdere, Korudere

Köroğlu Deresi ve Bulgar Çayı

ESKİŞEHİR

 

Kunduzlar Barajı

Yukarısöğüt Göleti

GAZİANTEP

 

Tahtaköprü Baraj Göleti

GİRESUN

Dereli

Çamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü

Alucra

Yeşilyurt Deresi

Doğankent

Kavraz Deresi

Bulancak

Aygır Gölü

GÜMÜŞHANE

Torul

Çitderesi ve kolları

Kelkit

Balahor Deresi ve kolları

Kürtün

Erik deresi, Aksu deresi, Komanyurt deresi, Örümcek Deresi ve kolları

Merkez

Yağmurdere Köyü deresi ve kolları

HATAY

Kırıkhan

Gölbaşı Gölü

ISPARTA

Şakikaraağaç

Kovada Gölü Kanalı

İSTANBUL

Çatalca

Motordere, Ormanlıdere, Danamandıra Göleti

Eyüp

Büyükbent,Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide Sultan 2, II.Mahmut bendleri, Ayvat Deresi

İZMİR

Selçuk

Barbun, Gebekirse gölleri

Menderes

Tahtalı Barajı

Yenice

Baklabostan, Örencik, Eşrefağa, Karakaya, Kızılkaya, İncedere, Şeker dereleri

KARABÜK

Safranbolu

Gürleyik Deresi

Merkez

Baklabostan, Eşrefağa dereleri

KASTAMONU

Daday

Görmene Çayı

İhsangazi

Obruk Çayı

Küre

Küre Çayı

KAYSERİ

 

Akköy ve Karakuyu göletleri

KIRKLARELİ

Vize

Kazandere, Pabuçdere, Yenesuyu Deresi

Demirköy

Velikadere

KAHRAMANMARAŞ

Merkez

Dolapdere.  Fırnız Çayı

Göksun

Terbüzek ve Kömürsuyu, Hüseyinli Dereleri

Ekinözü

Nergele Çayı

Elbistan

Hurman Çayı

Çağlayancerit Nurhak

Göksu Çayı

KOCAELİ

Başiskele

Kirazlıdere, Kazandere, Bıçkıdere, Serindere ve kolları

MALATYA

Yazıhan

Tohma Çayı

Doğanşehir

Tatlar Çayı

Pütürge

Şiro Çayı

Arguvan

Söğütlü Çayı

MERSİN

Anamur

Sultansuyu Çayı

Tarsus

Cocak Deresi

MUĞLA

Ortaca

Sülüngür Gölü

MUŞ

Merkez

Dağdap ve Çobandağ gölleri

Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri

Bulanık

Haçlı ( Kazan) Gölü

NEVŞEHİR

Acıgöl

Tatlarin Barajı

Avanos

Ayhanlar Barajı

NİĞDE

Merkez

Gebere Barajı

Altunhisar

Altunhisar Göleti

RİZE

Hemşin

Tezina Deresi

İkizdere

Anzer Deresi

Çamlıhemşin

Ambarlı Gölü

Tar (Tart) Deresi

SAKARYA

Hendek

Aksu, Göksu dereleri

SİNOP

Erfelek

Erfelek Şelalesi ve kolları. Dilbar Deresi.

Himmetoğlu çayları

Ayancık

Yemişli Çayı.Kepez Deresi, İnaltı Çayı

Merkez

Keçideresi, Sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti

SİVAS

Merkez

4 Eylül Barajı

Gürün

Gökpınar Gölü

Hafik

Pusat Özen Barajı

Divriği

Mursal Barajı

TEKİRDAĞ

 

Ergene Nehri

Çorlu Deresi

TOKAT

 

Ataköy Barajı, Akbelen Göleti

Harami Deresi

TRABZON

Çaykara

Pirömer Gölü, Balıklıgöl, Uzungöl, Balastal Deresi ve kolları, Sağdere, Demirkapı, Arpaözü, Multat, Baca dereleri

Çaykara-Of

Solaklı Deresi ve kolları

Köprübaşı

Manahoz Deresi ve kolları

Şalpazarı

Adambilmez Deresi ve kolları

Tonya

Derindere

UŞAK

Banaz

Baltacı Göleti

YALOVA

 

Alaplı Göleti

Karapınar, Nacaklı, Gökçedere, Sarıkaya Deresi

Beycuma, Ormanlı ve Çaylıoğlu tersip bentleri

ZONGULDAK

Kdz.Ereğli

Gülüç Göleti. Çölemen, Davut, Kayalı dereleri

Devrek

Köpek, Manzut, Dokuzsu dereleri ve kolları

 


Ek-5

AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

 

İLİ

İLÇESİ

AKARSU ADI

YASAK SINIRLARI

ADANA

Tufanbeyli

Teke deresi

Kayseri sınırından gelen, Teke Deresi' nin  Kınık-Kayapınarı Mahallelerinden Çürükkale Çayı birleşim yerine kadar olan yerine kadar olan kısım

Akçay ve Çürükkale Çayı

Tufanbeyli'de Akçay ve Çürükkale Çayı olarak devam eden çayın  Polatpınarı Mahallesine kadar olan kısım

ANTALYA

Manavgat

 

Köprülü Kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım

Alanya

Alara Çayı

Kalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge

Kargı Çayı

Çayın doğuş noktası olan Sıçanlı Yaylası Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Taşatan Deresinin Derince deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım

Dim Çayı

1. Kol Çayın doğuş noktası Gavurdaşı Deresini takiben 2. Kol doğuş noktası Kuru Dere ve Derinkoyak Deresini takiben Dimçayı akış  istikametinde Bucakköy Mahallesi köprüsüne kadar olan kısım

Sapadere Çayı

Çayın doğuş noktası Erenler içi mevkisinden başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali Mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar olan kısım

Boyalıçay,Kırgeçit Deresi,Kocadere,Akçay Deresi, Gökçesu

Köprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak Mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit Deresi,  Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısım

Gazipaşa

Direnli Çayı

Çayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde Kabakbükü mevkiisine kadar olan kısım

Karaman Çayı

Aşağı Karaman Mahallesinden Doyran Çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

ARDAHAN

Damal

Bağırsak Deresi

Seyitören Yaylası ile Dağköprü ve Sivri Tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura Nehrine birleştiği yere kadar 21 km’lik kısım

ARTVİN

Borçka

Atanoğlu Deresi

Karagöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan kısmı

Yusufeli

Barhal deresi

Altıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım

Bıçakçılar deresi

Kaynağından Altıparmak Kışla Mahallesine kadar olan kısım

Yüncüler deresi

Kaynağından başlayıp Çala Köyüne kadar olan kısım

Şavşat

Meydancık Papart deresi

Dere kaynağından başlayıp Taşköprü Mahallesine kadar olan kısım

Murgul

Başköy deresi

Kaynağından başlayıp Küre Köyü Kamçiret mahallesine kadar olan kısım

Arhavi

Sidere deresi

Kaynağından başlayıp Balıklı Köyü merkezine kadar olan kısım

BARTIN

Merkez

Arıt Beldesi Karadere

Kaynağından Çöpbey Merkezine kadar olan kısım

Ulus

Kumluca Aksu Deresi

Başlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar olan kısım

BİNGÖL

Yedisu

Peri çayı

Yoncalık mevkiinden Kığı Özaltın barajına kadar olan kısım

Karlıova

Göynük çayı

Merkez Elmalı Köyüne kadar olan kısım

BİTLİS

Merkez

Bitlis Çayı

Bitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım

DENİZLİ

Çameli

Kanlıçay Deresi

Taşçılar Mahallesi Bengüldeyik mevkiinden başlayıp Elmalı Kirazlıyayla Mahallesi Sallanlar mevkii arasında kalan 10 km’lik kısım

DÜZCE

Merkez

Samandere

Şelalenin başlangıcından kaynak istikametinde 5 km’lik kısım

GİRESUN

Merkez

Deregözü Deresi

Melikli-Okçu Köyü arasındaki derenin kaynağa kadar olan kısım

Batlama Deresi

Sultaniye Köprüsünden kaynağına kadar tüm kolları ile

Bulancak

Bicik

Aydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısım

Ezeltere Deresi

Odadüzü Köyünden gelen Topalkız Deresi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar olan kısım

Küçükdere Deresi

Damuderesi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları

Elmalı Deresi

Pazarsuvu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar

Dereli

Aksu Deresi

İkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar

Sarımsak Dere

Uzundere ile birleştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları ile

Tamdere

Kümbet sapağından, Kanlıhandan köprüden kaynağına kadar tüm kolları ile

Görele

Eğe Deresi

Çanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları ile

Çanakçı  Deresi

Deregözü Köyünden Kahraman Dere kolu ve Akören Deresi kolları dahil olmak üzere kaynağına kadar

Çavuşlu Deresi

Çatak kırığından kaynağına kadar tüm kolları ile

Espiye

Ekindere

Ayvatdere’den kaynağına kadar tüm kolları ile

Güce

Karaovacık deresi

Boncukçukur Köyünde Karaovacık Deresinin Kara dere ile kesişiminden Karaovacık Deresinin kaynağına kadar (Aladereçam Göleti dahildir)

Tirebolu

Murtat Deresi

Mursal köyü Mağazadüzü Mahallesi değirmenlerden kaynağına kadar tüm kolları ile

Şebinkarahisar

Koruşundere

Şaplıca Köyü Licese Mahallesi sapağı, Asarcık Deresi kesişiminden kaynağına kadar tüm kolları ile

GÜMÜŞHANE

Merkez

Yeşilyurt Deresi

Aktutan Köyünden Mescitli Köyüne kadar

Karamustafa Deresi

Karamustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısım

Şiran

Mertekli Deresi

Karaşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar

Torul

İkisu Deresi

Yağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar

Musalla Deresi

Hasköy’den Kocadal Köyüne kadar

Nivene Deresi

Gülaçar Köyü ile Artabel gölleri arasında kalan kısmı ile Kalis Alabalık Üretim Tesisi ile Kalis Yaylasına kadar kalan kısım

Dağdibi Deresi

Güzeloluk Köyünden Kopuz Yaylasına kadar

Kelkit

Çambaşı Deresi

Kirazlıdere birleşiminden Sögütlüdere birleşimine kadar

Balahor Deresi

Balahor Köyünden Balahor  Yaylası ve yukarısı

Kürtün

Süme Deresi

Arpaköy yol ayrımından Arpaköye kadar olan kısım. Arpaköy yol ayrımından Seyidali ve Kazmadere Mevkiine kadar olan kısım

ISPARTA

Sütçüler

Kartoz Çayı

Menbaından İbişler Köyü Aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne  kadar olan kısım

Yazılıdere

Kaynağından göle döküldüğü yere kadar

Aksu

Aksu Çayı

Suyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan Mağarası Köprüsüne kadar

Katip Deresi

Karacahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar

İZMİR

Seferihisar

Kocaçay Çayı

Akarca bölgesi Eski İskele 'mevkiine dökülen Kocaçav Çayı

MERSİN

Mut

Kurtsuyu Deresi

Göğden Deresi ve Sason Deresinin birleştiği yerden itibaren Mut-Silifke yoluna kadar Kurtsuyu Deresi, Kurtsuyu Deresinin Pamuklu ve Narlı Mahallelerine giden kollar

Bozyazı

Bozyazı Çayı

Kaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar

Tarsus

Kadıncık deresi

Kadıncık deresinin kaynağından başlayarak Kozpınarı köprüsüne kadar olan kısım

Anamur

Dragon Çayı

Anamur- Dragon Çayı- Alaköprü mevkiinden

Sugözü Köyüne kadar olan kısım

Çamlıyayla

Kadıncık Deresi

Membaından Olukkoyağı Köprüsüne kadar   olan kısım ile Cehennem Deresi membaından Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım

Cehennem deresi

Cehennemderesi membaından Pınarlıbük mevkiindeki köprüye kadar olan kısım

K.MARAŞ

Elbistan

Söğütlü Çayı

Ceyhan Nehri kaynağından Kalealtı Köprüsüne kadar olan kısım

Ceyhan Nehri

Kaynağından Dağdelen HES bendine kadar olan kısım, Hacınınoğlu HES bendi ile Santral Binası arasında kalan kısım

Çağlayancerit

Aksu Çayı

Kaynaktan, Söğütlü Durağı hemzemin geçidi arasında kalan kısım

KAYSERİ

Pınarbaşı

Zamantı Irmağı

Uzunyayla Alabalık Çiftliği ile membaı arasındaki kısım

KOCAELİ

 

Sapanca Gölü

İSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde kalan kısım

MALATYA

Arapgir

Söğütlüdere

Seyitoğulları Çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım

Hekimhan

Hırın Çayı

Aksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım

Kuruçay

Yazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım

Doğanşehir

Kapıdere

Küçüklü Köyünden K.Maraş İl sınırına kadar

Akçadağ

Sultan Suyu

Şıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım

Darende

Tohma Çayı

Güdül- Hacılar arası

Merkez

Beyler Deresi

Kaynağından itibaren Kindirli'ye kadar olan kısım

MUĞLA

Köyceğiz

Dalyan Kanalı

Köyceğiz Gölünün kanal girişi olan  Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında

ORDU

Kabadüz

 

Seçek Deresi Seçek Yamacından Yelim Kara Yamacı arası

Alibeyoğlu Çayı ve Çukuroba Deresi Armutkolu Çayı – Çukuroba Deresi – Arpalık Yamacı arası

Ortaoba Deresi Ortaoba – Horlak Boğazı ile Değirmenbaşı Obası arası

RİZE

Ardeşen

Tunca deresi

Hala deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım

Armağan deresi

Zeytinlik mevkiinden membaına kadar olan kısım

Hemşin

Büyükdere deresi

Hemşin İlçesine kadar olan kısım ve kolları

Kantarlı Deresi

Pazar

Melyat deresi

Menbaına kadar kollarıyla birlikte olan kısım

Fındıklı

Çağlayan Deresi

Çağlayan Köyden membaına kadar olan kısım ve kolları

Çamlıhemşin

Fırtına Deresi

Şenyuva Köyünden itibaren membaına kadar olan kısım ve kolları

Kavron Deresi

Milli Park giriş kapısından membaına kadar

Çayeli

Şairler Deresi

Köprübaşı köyünden membaına kadar

Sabuncular deresi

Çukurluhoca Köyünde itibaren membaına kadar olan kısım ve kolları

İkizdere

Cimil Deresi

İkizdere ile birleştiği yerden Adalar mevkiine kadar olan kısım ve kolları

Güneysu

Ballıdere

Güneysu Deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım

SİNOP

Ayancık

Göğez çayı

İkihavuz-Dörthavuz arası

SİVAS

Suşehri

Geminderesi

Membaından itibaren Camili Köyü’ne kadar olan kısım

Koyulhisar

Tekkederesi

Membaından itibaren Ordu İli sınırlarında bulunan Arpaalan Köyü çıkışındaki karayolu köprüsü ne kadar olan kısım

Gürün

Hurmançayı

Membaından itibaren Akdere Köyü Avşar Mezrası karayolu köprüsüne kadar olan kısım

ŞIRNAK

Beytüşşebap

Faraşin Çayı

Göltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım

Uludere

Günyüzü Deresi

Harşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km' lik kısım

Hezil Çayı

Meryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya Köyüne kadar 27 km'lik kısım

İdil

Cehennem Deresi

İdil İlçe sınırları içinde kalan kısım

Güçlükonak

Dicle Nehri

Dargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım

TRABZON

Şalpazarı

Adambilmez Deresi

Geyikli Mahallesi içerisinde kalan kısım ve yan kolları

Köprübaşı

Manahoz Deresi

Vizera Hidro Elektrik Santrali su alma yapısından başlayıp Arpalı Mahallesi

Arpalı Deresi

İsmailağa Deresinin birleştiği noktadan Arpalı Mahallesine kadar olan kısım, Hoşarlı Mahallesi sınırları içerisinde kalan kısım ve yan kolları

Tonya

Derin Dere

Hoşarlı Mahallesindeki kısım ve yan kolları

Çaykara

Sağdere Deresi

Küçük Yayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar

Demirkapı Deresi

Büyük Yayla mevkiinden başlayıp Sağdere Deresi ile birleştiği noktaya kadar

Arpaözü Deresi

Arpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar

Multat Deresi

Multat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar

Baca Deresi

Yaylaönü mevkiinden Haldizen Deresine kadar

VAN

Bahçesaray

Bahçesaray(Müküs) Deresi

Sündüz Deresi ve Handere'nin birleştiği noktadan itibaren, Bahçesaray İlçe sınırına kadar olan kısım

Çatak

Çatak Çayı

Gürpınar ilçesi Taşlıyazı deresinden başlayarak Elmacı deresi dahil olmak üzere

ZONGULDAK

Devrek

Bolu Çayı

Bolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar Mahallesinin alt kısmına kadar 5 km' lik kısım

Fotoğraf AlbümüZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret196652