Üyelik Girişi
KATEGORİLER

Avlanma Boyları

Mevzuat

 

 

 

Amatör Sualtı Avcılığı ile ilgili kanun ve yönetmelikler

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

Kanun Numarası: 2863
Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18113

Madde 35
Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu bölgelerde, sportif amaçlı (SCUBA)dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir.

KIYI KANUNU

Kanun Numarası: 3621
Kabul Tarihi: 04/04/1990
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1990
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20495

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

KARASULARI KANUNU

Kanun Numarası: 2674
Kabul Tarihi: 20/05/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17708

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

LİMANLAR KANUNU

Kanun Numarası: 618
Kabul Tarihi: 14/04/1341
Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1341
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 95

Madde 6 – Liman reisliğinden izin alınmadıkça kara sularında dalgıç ameliyatı yapılamaz.

ÇEVRE KANUNU

Kanun Numarası: 2872
Kabul Tarihi: 09/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132

ÇEVRENİN KORUNMASI :
Madde 9 (f) Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas olup, mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmeleri yasaktır.

İDARİ NİTELİKTEKİ CEZALAR:
Madde 20
Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara 2.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 4922
Kanun Kabul Tarihi: 10/06/1946
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/06/1946
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 6333

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU

Kanun Numarası: 3894
Kabul Tarihi: 10/07/1940
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1940
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4564

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU

Kanun Numarası: 2565
Kabul Tarihi: 18/12/1981
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1981
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17552

BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

Madde 10 – Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri;
a) Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
b) Denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında, En az yüz metre, en çok bir deniz milli uzaklıktan geçirilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur. Bu mesafeler savunma ihtiyacı veya bölgenın özelliklerinin zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilir veya uzatılabilir.
Birinci derece deniz askeri yasak bölgeleri ilan edilmez. Ancak, sınırları mümkün olan ölçüde uygun işaretlerle belli edilerek bu işaretler denizcilere ilanen duyurulur ve deniz haritalarına işlenir. Bu işlem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığınca yapılır.

BİRİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:
Madde 11 – Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) 7 nci maddedeki birinci derece kara askeri yasak bölgelerine ilişkin hükümler, birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde de uygulanırlar.
b) Türk ve yabancı deniz araçları ancak fena hava şartları veya teknik arızalar nedeniyle ve havanın denize açılmaya imkan vermesine veya arızanın giderilmesine kadar birinci derece deniz askeri yasak bölgelerine ve bu bölgelerdeki körfez, koy, liman gibi yerlere uluslararası işaretleri göstererek sığınabilirler. Bu şekilde sığınan deniz araçlarının sorumluları, yetkili komutanlığa veya mahalli mülki idare amirliğine durumu nedenleriyle birlikte derhal bildirmek zorundadırlar.
Birinci derece deniz askeri yasak bölgesine sığınan deniz araçlarının burada kalmasına izin verilmediği takdirde, yetkili komutanlık mahalli mülki idare amiri ile işbirliği yapmak suretiyle, aracın mümkün olan en kısa süre içinde bu yeri terketmesine, savunma tesislerine ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü hareketleri önlemeye yarayan bütün tedbirleri almaya ve gerekli görülen hallerde aracın ve kişilerin güvenliğine zarar gelmeyeceğinden emin olmak kaydıyla, deniz aracını bölge dışındaki en yakın müsait barınma yerine çektirmeye yetkilidir.
Bu nedenle yapılacak işin ve hizmetin nevine göre yapılan masraflar ve ücretler ile savunma tesislerinde vaki olacak zararlar bu konudaki genel hukuk kurullarına göre tazmin ettirilir.

İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR:

İKİNCİ DERECE DENİZ ASKERİ YASAK BÖLGELERİ:

Madde 12 – İkinci derece deniz askeri yasak bölgeleri:
a) İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde,
b) Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırlarından itibaren deniz üzerinden her yönde,
İki deniz miline kadar uzaklıktaki seçilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur.
c) Kanunun 10 uncu maddesi hükümlerine göre birinci derece deniz askeri yasak bölgesi olabilecek yerlerde birinci derece deniz askeri yasak bölgesi kurulması zorunlu görülmediği takdirde yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre bu bölgelerde ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir.
d) Yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer yerlerde de ikinci derece deniz askeri yasak bölgesi tesis edilebilir. Bu bent hükümlerine göre tesis edilen ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırları en az bir en fazla iki deniz mili olarak tespit olunur.
Madde 13 – İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde aşagıdaki esaslar uygulanır.
a) İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde daimi tesisi gerektirmeyen balıkçılık, süngercilik gibi su ürünlerinin avlanması, deniz dibindeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi Türk vatandaşları için serbestir. Şu kadar ki, tesislere zarar verebilecek araç ve gerecin bölgeye sokulmasına yetkili komutanlıkça mani olunabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM: CEZA HÜKÜMLERİ

Madde 25 – Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinde:
a) Bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere altı aydan beş yıla kadar hapis ve beşbin liradan ellibin liraya ka dar adli para cezası verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 32 – Genelkurmay Başkanlığı; mal ve can güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görülen atış alanları ile tatbikat bölgelerine, atış ve tatbikatın devam ettiği belirli süreler için kara, deniz ve hava askeri güvenlik bölgesi olarak ilan etmeye yetkilidir. Bu suretle ilan edilecek askeri güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı, devam süresi ve bitimi; ilgili makamlar tarafından uygun araçlarla duyurulur.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KANUNU

Kanun Numarası: 2692
Kabul Tarihi: 09/07/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17753

3. 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri, Önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

7. 22/03/1971 tarih ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,

12. Seyir güvenliği ile demirleme, bağlama, avlanma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili hükümlere,

14. Yukarıda belirtilen konulara ilişkin uluslararası andlaşmalara, Aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili makamlara teslim etmek.

SU ÜRÜNLERİ KANUNU

Kanun Numarası: 1380
Kabul Tarihi: 22/03/1971
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1971
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13799

Madde 29 -Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmi ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse imha olunur.

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.09.1997
Resmi Gazete Sayısı: 23098

Bizi bağlayan herhangi bir maddesi yada paragrafı yoktur..

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995
Resmi Gazete Sayısı: 22223

Özel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülükler

Madde 17-Koordinatları Kültür Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete’de ilan edilen bölgelerde, sünger hariç, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
Tüp, nargile, maske ile dalış yapılarak, şnorkel su altı tüfekleri ve zıpkın kullanılarak, su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sportif Avcılık

Sportif Avcılığın Esasları

Madde 6- (Başlığıyka birlikte değişik:RG-18/10/2001-24557)
Denizlerde ve içsularda yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenerek, tebliğ(1) şeklinde Resmi Gazete’de ilan edilir.
Kiralanan istihsal sahalarında yapılacak sportif avcılığın esasları Bakanlıkça belirlenir.
Deniz ve içsularda avcılıkla ilgili her türlü sportif faaliyetler Bakanlığın iznine tabidir.
Her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması kaydıyla ışık ile balık avcılığında, aydınlatma ancak su üstünde yapılır.

2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

Yayımlandığı R.Gazete: 21.08.2008-26974

Tebliğ No: 2008/49

Değişiklik                   : 05.11.2008        Sayı: 27045
Değişiklik                   : 10.07.2010        Sayı: 27637

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Genel tanımlar

          a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

          b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

          c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

          ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

          d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

          e) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

          f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,

        g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

          ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

          h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

          ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

          i) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

          j) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünü,

             k) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

          l) Sportif balıkçılık: Tebliğe uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

          m) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde tebliğ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,

          n) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

          o) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi,

          ö) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını, (Eklenen bend RG-10/07/20­10-27637)

ifade eder.

(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları.

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin çok sayıda iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,

g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

ı) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

i) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

j) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

k) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

l) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

m) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

n) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)

o) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 3 metre, yüksekliği en fazla 1 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

ö) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Türler ile ilgili tanımlar.

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yemlik uzatma ağı ile yakalanabilecek balıkları,

c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları, (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren dört yıl beş yıl (Değişiklik RG-10/07/20¬10-27637) geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil 1- Amatör balıkçı belgesi  

(Değiştirilen belge RG-10/07/20­10-27637)

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil–2 Misafir amatör balıkçı belgesi 

(2) a) İçsularımızda veya denizlerimizde tekne ile avlanmak isteyen yabancı amatör balıkçılar, amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla ve avlanma pulu almak suretiyle avlanabilirler.

b) Yabancı turist amatör balıkçılar; herhangi bir izin, belge veya avlanma pulu almaksızın;  amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında ya da denizlerimizde sadece karadan olmak ve Tebliğde geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-3 Amatör balıkçılık turizm izni belgesi

Avlanma pulu

MADDE 7 – (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.

(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.

(3) Avlanma pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-4 Avlanma pulu 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 8 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

Adı Latince adı Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı Oncornhychus mykiss Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
Turna Esox lucius Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
Tatlısu levreği Perca fluviatilis Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 9 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli yasaktır.

Çizelge–2 İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı Latince adı Gerekçesi
Güneş levreği Lepomis gibbosus Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanı Tilapia sp. Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları Carassius sp. Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia Ghambussia sp. Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan* Pseudorasbora parva Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir

*Çizgili sazan denilmekle birlikte, henüz yaygın kabul görmüş bir Türkçe isimlendirmesi yoktur.

Yemlik balıklar

MADDE 10 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemeklik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

Çizelge–3 Yemlik balıklar

Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı
Çaça Sprattus sprattus Noktalı inci balığı Alburnus bipunctatus
Horozbina Blennius sp. Ot balığı Phoxinus phoxinus
İnci balığı Alburnus alburnus Tirsi Alosa fallax nilotica
İstavrit Trachurus trachurus Sardalya Sardinella sp. Sardine sp.
İzmarit Maena smaris Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus
Gümüş Atherina boyeri Tatlısu gümüşü Chalcalburnus mossulensis

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.

(3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.

(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

(7) Yemlik balıkların canlı olarak nakli yasaktır.

Avlanması yasak olan türler

MADDE 11 – (1) Çizelge-4’ de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları, tamamen yasaktır.

Çizelge-4 Avlanması tamamen yasak olan türler 

Türler Latince adı Türler Latince adı
Deniz alası Salmo trutta labrax Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa
Büyük camgöz
(Kum) köpek balığı
Carcharhinus plumbeus Misk ahtapotu Elodone moschata
Kırmızı mercan Corallium rubrum
Siyah mercan Gerardia savaglia
Güneşlenen köpek balığı Cetorhimus maximus Kırmızı yıldız Asterina pancerii
Minare Cerithium vulgatum
Şeytan minaresi Gourmya yulgata
Mersin balıkları Acipencer spp. Deniz kulağı Haliotis lamellosa
Pervane/Ay balığı Mola mola Triton Charonia lampas
Deniz kaplumbağaları Caretta caretta, Pina Pinna nobilis
Chelonia mydas Mühreler Lamellaridae
Dermachelys coricea Maya Maia squinado
Trionyx triunguis Fok Monachus monachus
Ot sazanı Ctenopharyngodon idella Deniz atı Hippocampus hippocampus
Deniz çayırları Posidonia oceanica Ticari deniz süngerleri Spongia officinalis
Zostera nolti Spongia agaricina
Gümüş sazanı Hypophthalmichtys molitriks Hippospongia communis
Yunus Delphinidae
Yağlı balık Garra rufa Beni balığı Cyprinion macrostamus

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 12 – (1) Çizelge-5’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

Çizelge-5 İçsu balıkları

Türler Latince adı Boy Limiti<
(en az) (1)
Miktar Limiti
(en fazla) (2)
Doğal alabalık (Bütün türler) 20 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet
Sazan C. carpio 40 cm. 10 adet
Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet
Sudak S. lucioperca 26 cm 10 adet
Tatlısu levreği P. fluviatilis 18 cm. kg
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg
Şiraz Capoeta.sp 20 cm. kg
Turna Esox lucius 40 cm. 10 adet
Yayın Silurus glanis 90 cm. 1 adet
Diğer türler ----- Yok kg

(1)  % 5 küçük boylara izin verilir.

(2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

(2) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır.

Çizelge-6 İçsularda zaman yasakları  

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem
Sazan ( C. Carpio)
Kadife ( Tinca tinca)
Şiraz ( Capoeta.sp)
Yayın( Silurus glanis)
Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)
(Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)
Diğer türler
Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir,(Kilis Ekleme RG-10/07/20­10-27637) Manisa, Mersin, Muğla,  Osmaniye 1 Mart
1 Haziran
Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak 15 Mart
15 Haziran
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri,(Kilis Çıkarma RG-10/07/20­10-27637), Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat 1 Nisan
1 Temmuz
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van 15 Mayıs
15 Ağustos
Doğal alabalık (Bütün türler) Tüm Bölgeler 01 Ekim-31 Mart

Gökkuşağı alabalığı ( O. Mykiss)

Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Yok
( Orman içi sular hariç)

Sudak ( S. Lucioperca)

Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu levreği (  P. fluviatilis )

Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan

Turna ( Esox lucius) 

Tüm Bölgeler 15 Aralık-31 Mart

Tatlısu kefali ( Leuciscus cephalus)

Akarsular Yok

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 13 – (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler Çizelge-7’de yer almaktadır.

Çizelge-7 Denizlerde avlanabilecek türler

Türler Latince adı Boy limiti (cm)
(en az) (1)
Miktar limiti
(en fazla) (2)
Akya Lichia amia 30 3 adet
Barbunya -Tekir Mullus sp. 13 Kg
Çipura Sparus aurata 15 Kg
Deniz turnası Scomberesox saurus 60 1 adet
Gobene (Tombik) Auxis sp. 40 3 adet
İstavrit Trachurus trachurus 13 Kg
Kalkan Scopthalmus sp. 40 2 adet
Karagöz Diplodus vulgaris 21 Kg
Kefal Mugil sp. 20 Kg
Kolyoz Scomber japonicus 18 Kg
Lagos (Değişiklik, 05.11.2008 tarih/27045 sayılı RG) Epinephelus spp. 30 3 adet
Lagos, Orfoz, Hani (Değişiklik, 05.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)  Epinephelus sp. 30 3 adet 
Levrek Dicentrarchus labrax 18 Kg
Lüfer Pomatomus saltatrix 14 Kg
Mercan Pagellus erythrinus 15 Kg
Orfoz (Değişiklik, 05.11.2008 tarih/27045 sayılı RG) Epinephelus gigas 40 3 adet
Orkinos (Ton) Thunnus thynnus 90 1 adet
Palamut -Torik Sarda sarda 25 Kg
Pisi Pleuronectes limanda 20 Kg
Sinagrit Dentex dentex 20 Kg
Uskumru Scomber scombrus 20 Kg
Uzun kanat orkinos Thunnus alalunga 60 1 adet
Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus 45 2 adet
Diğer türler ----- Yok kg

(1) % 5 küçük boylara izin verilir.

(2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar

Genel hususlar

MADDE 14 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

(6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz vs. araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

İçsularda amatör avcılık 

MADDE 15 – (1) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağ (germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme) ile  pinter, sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır.

(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Boyutları belirlenerek ilan edilmiş olan yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme vb.) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

(3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(5) Akarsularda canlı yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç; her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

(6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.

(7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(8) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

(9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

(13) a)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Projeli olarak kiraya verilmiş göletlerde amatör avcılık yapılması yasaktır.

d) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.

Orman içi sularda avcılık

MADDE 16 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli birimlerinden "Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi" veya "Günlük Avlanma Fişi" alınması zorunludur.

(2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda Gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

(3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

(4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

(5) Çevre ve Orman Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

Denizlerde amatör avcılık

MADDE 17 – (1) Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete , pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) a) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.  Ancak amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt)  gücünde fener bulundurulabilir.

c) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

ç) 1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(5) Avlanması tamamen yasak olan türlere dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

(5) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 18 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak,  Su Ürünleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Cezalar

MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bendlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

Yasak kararları

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

ALTINCI BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar

Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 21 – (1) Gökçeada Yıldız Koy ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren "Sualtı Deniz Parkı" oluşturulan (40° 14’ 362” N - 25° 54’ 331” E ile  40° 14’ 575” N - 25° 55’ 686” E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 deniz mili uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

(2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış  ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(3) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36°  06’ 26’’ N - 33°  06’ 40’’ E) ,  (36°  05’ 17’’ N - 33°  05’ 31’’ E), (36°  06’ 09’’ N - 33°  05’ 46’’ E),  (36°  06’ 00’’ N - 33°  07’ 10’’ E) koordinatlarında su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi  arasında  çekilen hattın doğusunda  kalan saha içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır.

6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenerek, 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmi Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde her türlü dalış yaparak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır. (Değişiklik RG-10/07/20­10-27637)

(7) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır. (Eklenen fıkra RG-10/07/20­10-27637)

(8) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya ili, Demre ilçesi, Beymelek lagününde; İskele mahallesi Gavurini mevkii (36°16’09.00 K- 30°03’36.00 D) ile Beymelek Balıkburnu mevkii  (36°16’03.00 K- 30°02’41.00 D) arasında çekilen hattın güneyinde kalan lagün alanında, denizle lagünün bağlantısını sağlayan mendirek içi kanal ile kanal çevresinde ve Acıgöl de su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.(Eklenen fıkra RG-10/07/20­10-27637)

(9) İzmir İli, Aliağa İlçesi, Karaağaç mevkiinde bulunan Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait iskele çevresinde 400 metre mesafe içerisinde su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.(Eklenen fıkra RG-10/07/20­10-27637)

(10) Gökova körfezinde;
(a) Akbük limanında; (37° 01, 431' N - 28° 06,863' E) ile (37° 02,108' N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında, (Bakınız Harita)
(b) Akyaka’da;  (37° 03,041' N - 28° 18,600' E) ile (37° 01,540' N - 28° 18,600' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda, (Bakınız Harita)
(c) Çamlı limanında; Çapa Burnu (37° 00,044' N - 28° 13,250' E) ile (37° 00,240' N - 28° 14,731' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde, (Bakınız Harita)
(ç) Boncuk Koyu- Karaca limanında; (36° 59, 016' N - 28° 11,828' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56, 967' N - 28° 11,618' E)  birleştiren hattın doğusunda, (Bakınız Harita)
(d) İngiliz limanında (Değirmen Bükü) (36° 56, 170' N - 28° 08,358' E) ile (36° 56,812' N - 28° 09,542' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney-doğusunda, (Bakınız Harita)
(e) Bördübet limanında; (36° 49, 800' N - 28° 02,649' E) ile (36° 48,156' N - 28° 03,176' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Bakınız Harita)(Eklenen fıkra RG-10/07/20­10-27637)

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 22 – (1) Ek-1 ve ek-2’de belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 Balıkçılık ve su ürünleri müdürlüğü

 • 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 
 • Su Ürünleri Yönetmeliği 
 • 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

 • Yorumlar - Yorum Yaz
  Fotoğraf Albümü

  Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam14
  Toplam Ziyaret172243
  Amatorsad Google Grubu